Hoe wordt mijn uitkering gewaarborgd inkomen belast?

De wettelijke tussenkomst die bij arbeidsongeschiktheid wordt voorzien door jouw ziekenfonds is niet voldoende. Je dient als zelfstandige zelf actie te ondernemen om dit aan te vullen met een bijkomende verzekering “gewaarborgd inkomen.”

Je kan deze arbeidsongeschiktheidsverzekering privé afsluiten of via de vennootschap.

De gestorte premies zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar indien het doel van de verzekering het vergoeden van een inkomensverlies is. Indien er enkel dekking wordt voorzien bij aantasting van de lichamelijke integriteit (bv. hospitalisatieverzekering), dan zijn de premies niet aftrekbaar.

Naar analogie met de aftrekbaarheid van de premies wordt een uitkering enkel belast als de polis gewaarborgd inkomen een mogelijk inkomensverlies vergoedt.
In dit geval krijg je als verzekerde van de betreffende verzekeraar een inkomensfiche (fiche 281.14) met de uitkeringen die je moet vermelden in jouw aangifte voor de personenbelasting. Die uitkeringen worden bij jouw andere belastbare inkomsten geteld en onderworpen aan de marginale aanslagvoeten (maximaal 50% + gemeentebelasting.)

Natuurlijk moet je als zelfstandige op de uitkering geen sociale bijdragen betalen.

Voor de betaalde uitkeringen geldt wel een belastingvermindering.
De belasting en belastingvermindering worden verwerkt in de bedrijfsvoorheffing die de verzekeraar aan de bron inhoudt en worden ook vermeld op de fiche 281.14. Je ontvangt dus een nettobedrag, dat je moet invullen op jouw aangifteformulier voor de personenbelasting.

Op de fiche vind je normaal twee bedragen, nl. onder de code 269 het belastbare brutobedrag van de uitkering en onder de code 286 de bedrijfsvoorheffing. Tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid moet de verzekeraar op de uitkering immers 11,11% bedrijfsvoorheffing inhouden. Het bedrag dat je in dat eerste jaar netto ontvangt is dus slechts 88,89% van het belastbare bedrag.